About- CV-  sune -lysdal

About + CV

Contact: + /// SuneLysdal@gmail.com ///

Udstillet og lavet lyd performance nationalt og international bl.a. i Slovenien, Ukraine, Rusland, Norge, Tyskland og Danmark. Har udstillet på Staten museum for kunst “fridays”, Den fri udstillings, Kunsthal: Ved siden af, Warehouse 9, Mayhem og forskellige alternative udstillings platformer. Sune har organiseret og lavet forskellige lydfestivaller, magasiner, alternative sociale platforme, udstillingsformater og workshops.

Uddannelse: Det Jyske Kunstakademi 2010 – 2015


Kunstpraksis

Sune Lysal arbejder i medier som skulptur i 3D, performans og lyd.

Værkerne er til fortolkning og abstrahere af den enkelte beskuer og der findes ikke et absolut tankerække eller svar på værkernes betydning. Men skal findes som udgangs punkt i subjektives situations bestemte erkendelses række.

I sin kunstpraksis bearbejder, abstrahere, formgive og fortolke fænomenet støj. Der som et allesteds nærværende vibrerende fænomen i vores samfund, hverdag og bevidsthed, lever som en parasit i og omkring os. Støj som en amusisk, mekanisk uønsket, kaotisk og handicappet kommunikations form, der aldrig forsvinder i vores hjerners forsøg på erfarring og forståelse.

Som metoder arbejdes med abstrahere, støjens univers og greb:

  • det tilfældige,
  • det ikke absolutte,
  • det uønsket,
  • det åbne/indholdsløse,
  • det spørgende.

Værkerne skabes i serier over flere år, med arbejdstitler som vogn, tro eller energi.

I arbejdes titel serien”tro” arbejdes med åndelighed og tro som en iboendekraft I det enkelte menneske. Åndelighed som materiale I sindets støjende og evigt foranderlige søgen.

Det åndelig eller tro som en kraft større ind os selv, der kan være med til at forene og opløse vores isolation fra hinanden. Hvordan kunne en monolit i “ tro“ se ud I det 21 århundrede, med alt vores new age, forbrugerisme og videnskab blendet sammen, i vores hjernes støjende bevidsthed.

I arbejdstitel serien ”vogn ” arbejdes på kryds af forskellige medier med udgangs punkt i objektet indkøbsvogn. En undersøgelse der startede i 2010 og gennem årene har dannet grundlag for mange værker og performans. Indkøbevognen som symbol på mennesket uendelige begær og grundlæggende ur-dynamik af tiltrækning og modstand.

 


Exhibited and made sound performance nationally and internationally i.a. in Slovenia, Ukraine, Russia, Norway, Germany and Denmark. Has exhibited at the State Museum of Art “fridays”, The Free Exhibition, Kunsthal: Next door, Warehouse 9, Mayhem and various alternative exhibition platforms. Sune has organized and created various sound festivals, magazines, alternative social platforms, exhibition formats and workshops.

 

Education: The Jutland Academy of Fine Arts 2010 – 2015


About

Sune Lysal works in media such as sculpture in 3D, performance and sound.

In his art practice, the phenomenon processes, abstracts, shapes and interprets noise. There, as a ubiquitous vibrating phenomenon in our society, everyday life and consciousness, lives like a parasite in and around us. Noise as an amusing, mechanically unwanted, chaotic and handicapped form of communication that never disappears in our brains’ attempts at experience and understanding.

As methods work with abstracting, the universe of noise and grip:

  • the random,
  • the not absolute,
  • the unwanted
  • the open / contentles
  • Asking questions

The works are for interpretation and abstraction by the individual viewer and there is no absolute line of thought or answer to the meaning of the works. But must be found as a starting point in the most subjective series of cognitive definitions of cognition.

The works are created in series over several years, with working titles such as carriage, faith or energy.

In the working title series “faith” work with spirituality and faith as an inherent force in the individual human being. Spirituality as material In the noisy and eternally changing search of the mind.

The spiritual or faith as a force greater within ourselves that can help unite and dissolve our isolation from each other. What could a monolith in “faith” look like in the 21st century, with all our new age, consumerism and science mixed together, in the noisy consciousness of our brains.

In the abide title series “cart”, work is done across different media based on the object shopping cart. A study that started in 2010 and over the years has formed the basis for many works and performances. The shopping cart as a symbol of human infinite desires and basic clock-dynamics of attraction and resistance.


 

No titel (2022)
Paper: Glossy Hahnemuhle 260 g, tree frame, presse partout, plexiglass, 30 40 cm